Kongrenin Amacı & Ana Çerçevesi


21. yüzyılı karakterize eden çok boyutlu jeopolitik anlayış ve paradigmaların, meydan okumaların gün yüzüne çıktığı bir dönemde, giderek daha da karmaşıklaşan jeostratejik konjonktür ve gelişmelere sahne olan bir dünyayı simgeleyen küresel diyalog çağında çeşitli entelektüeller arasında İslam dünyasının sıkıntı ve sorunlarını ele almaya dönük giderek artan bir arayış ve eğilim belirginleşmiştir. Özelde İslam dünyasının genelde de bütün insanlığın durumunun iyileştirilmesi, küresel ölçekteki acı ve sıkıntıların giderilmesine dönük umut bahşedici bir takım politikalar ve yaklaşımlar benimsemek ve böylece İslam dünyasına barış ve istikrar getirmek için çok boyutlu çözüm yolları ve önerilerin ortaya konulması geniş bir yelpazedeki küresel coğrafyalar arasında sağlıklı bir diyalog ve ortaklaşa işbirliğinin kurulması büyük önem arz etmiştir.
 

İslam dünyasında özellikle Ortadoğu'da ortaya çıkan etnik çatışmalar, mezhep çatışmaları, göç, fakirlik,  yoksunluk, sefalet, bölgesel parçalanmışlıklar ve bölünmelerin yanı sıra ekonomik istikrarsızlıklar dolayısıyla ortaya çıkan olumsuz koşullar bilim ve teknoloji, eğitim, yönetim alanlarında araştırma geliştirme faaliyetlerinin yapılmasını zorlaştırmaktadır.

Bu tür jeopolitik manzarayı betimleyen öncüllerden uzak, bu tür sıkıntı ve endişelerden arındırılmış bir bir dünya tasavvuru içinde genelde bütün insanlığın ve özelde de İslam dünyasının umut dolu bir geleceğe taşınması en büyük önceliğimiz arasında yer almıştır; bu amaçla sorunların doğru olarak tanımlanması ve çözüm önerilerinin stratejik bir düzlemde ve sağduyuya dayalı olarak üretilmesi ve hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Osmanlı'dan günümüze kadar süren kadim bir gelenek ve anlayışın ürünü olarak ve özellikle dünya barışının tesis edilmesi konusunda devletimizin ortaya koyduğu kıymetli destek ve özendirmelerin sonucunda karşılıklı anlayış ve ortaklaşa işbirliğine dayalı uluslararası inisiyatif ve girişimlerin bir benzerini gerçekleştirme azmi içersinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak, 21. Yüzyıl İslam Dünyası Uluslararası Kongresi: Stratejik Bir Perspektif (Fırsatlar, İmkanlar, Gelişmeler, Zorluklar, Çözüm Önerileri) başlıklı bir uluslararası kongre düzenlemek ve Van’da kıymetli ve saygıdeğer bir delegasyona ev sahipliği yapmak istiyoruz.
 

Kongrenin İslam dünyası üzerine araştırmalar yapan İslam dünyasının bilimsel, entelektüel gündemini yakından takip eden kişilerin görüş ve düşüncelerini, vizyonlarını ve kongrenin kapsamında ele alınacak konularla ilintili araştırma sonuçlarını, karşılıklı anlayış ve diyalog zemininde paylaşmak, uluslararası işbirliğini güçlendirmek, gönenç içinde umut dolu bir geleceğe doğru yürümek ve dolayısıyla daha iyi bir dünyayı inşa etmek açısından önemli bir platform olacağına, İslam dünyasının kapsayıcı gelişimi için kıymetli ve derinlikli iç görüler ortaya koyacağına, açık, saygılı ve adil bir anlayış ve diyalektik üzerine temellendirilmiş ilişkilerin İslam uygarlığının diğer bütün global kültürlere değerli katkılarda bulunabileceği gerçeğini perçinleştireceğine inanıyoruz; Bu tür bir gerçekliğin çeşitli bilimsel platformlarda duyurulması ve anlaşılması ciddi paradigma kaymalarının ve belirsizliklerin yaşandığı günümüzde daha da önemli hale gelmiştir.

Bu fikirler derin birtakım iç görülerden ve kıymetli perspektif ve argümanlardan esinlenilerek dile getirilebilir. Sunumlar disiplinlerarası bir karaktere sahip olabilir, farklı alan ve disiplinleri temsil eden tüm katılımcılar bu tür bir inisiyatife katkıda bulunabilirler. Kongre 11-13 Mayıs 2017 tarihlerinde Van'da düzenlenecektir; Kongrenin kapsamına giren ülkeler bu duyuruda Bir liste halinde verilmiştir. Kongre kapsamında gerçekleştirilecek olan konferans ve sunumlar, Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde yapılması öngörülmüş olup gerektiğinde simültane çevirilerle eşlik edilecektir.